TỔ KHỐI HAI, BA, NĂM HỌC 2018-2019

1. Bà Đỗ Thị Hồng Liên, GVTH, Tổ trưởng, CN lớp 3A

2. Bà Đặng Thị Thư, GVTH, Tổ phó, CN lớp 2A

3. Bà Nguyễn Thị Hoàng Trang, GVTH, Thành viên, CN lớp 2B

4. Bà Lê Thị Bích Ngọc, GVTH, Thành viên, CN lớp 2C

5. Bà Lê Thị Thu Hồng, GVTH, Thành viên, CN lớp 2D

6. Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên, GVTH, Thành viên, CN lớp 3B

7. Bà Bo Bo Thị Bí, GVTH, Thành viên, CN lớp 3C

8. Bà Hoàng Tú Uyên, GVTH, Thành viên, GV dạy 1,5