TỔ KHỐI BỐN, NĂM, NĂM HỌC 2021 - 2022

1. Bà Nguyễn Thị Hậu, GVTH, Tổ trưởng, CN lớp 5C

2. Bà Hoàng Thị Nhiên, GVTH, Tổ phó, CN lớp 4E

3. Bà Đinh Lệ Chi, GVTH,  CN lớp 5A

4. Bà TRương Thị Sương Thủy, GVTH, CN lớp 5B

5. Bà Bùi Thị Thu Sương, GVTH,  CN lớp 5D

6. Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, GVTH,  CN lớp 4A

7. Bà Nguyễn Thị Kiều Thu, GVTH,  CN lớp 4B

8. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, GVTH,  CN lớp 4C

9. Ông  Trần Quốc Bảo, GVTH, CN lớp 4D

10. Bà Hoàng Thị Nhiên, GVTH, CN lớp 4E

11. Bà Huỳnh Kim Nguyên, GV Tiếng Anh

12. Trần Ngô Mỹ Kiều, GV Tiếng Anh

13. Bà Nguyễn Thị Tuyết Vân, GV TPT Đội