TỔ KHỐI BỐN, NĂM, NĂM HỌC 2018-2019

1. Bà Trương Thị Sương Thủy, GVTH, Tổ trưởng, CN lớp 5C

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, GVTH, Tổ phó, CN lớp 4A

3. Bà Đinh Lệ Chi, GVTH,  CN lớp 5A

4. Bà Nguyễn Thị Hậu, GVTH, CN lớp 5B

5. Bà Đỗ Thị Minh Đào, GVTH,  CN lớp 5D

6. Bà Nguyễn Thị Kiều Thu, GVTH,  CN lớp 4B

7. Bà Đỗ Thị Mỹ Hằng, GVTH,  CN lớp 4C

8. Bà Hoàng Thị Nhiên, GVTH, CN lớp 4D

9. Bà Huỳnh Kim Nguyên, GV Tiếng Anh

10. Bà Trần Thị Bích Phượng, GV Tiếng Anh

11. Bà Nguyễn Thị Tuyết Vân, GV TPT Đội