A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2017-2018

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2017-2018

 

 

PHÒNG GD&ĐT CAM LÂM

TRƯỜNG TIỂU HỌC SUỐI CÁT

                         

Số:         /KH-THSC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     

  Suối Cát, ngày     tháng 7 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên

Năm học 2017 – 2018

 

 
 

 

 

 

                                                                                               

Thực hiện Kế hoạch số 245/KH-PGDĐT-GDTH ngày 14/6/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm, về việc bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên cấp Tiểu học năm học 2017 – 2018;

Trường Tiểu học Suối Cát xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lí, giáo viên năm học 2017 - 2018 như sau:

I. Yêu cầu về bồi dưỡng

- Công tác BDTX đối với giáo viên và cán bộ quản lý (CBQL) trường tiểu học cần thực hiện tốt các yêu cầu về nội dung bồi dưỡng, điều kiện tổ chức, hình thức bồi dưỡng phù hợp với tình hình thực tế địa phương và nhiệm vụ năm học. Chú ý việc xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng một cách khoa học, hiệu quả; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá và cấp Giấy chứng nhận kết quả bồi dưỡng theo quy định.

- Phát huy tinh thần tự giác, chủ động, sáng tạo của giáo viên và CBQLtrong việc BDTX, xem công tác BDTX là nhiệm vụ và trách nhiệm để từ đó giáo viên, CBQL xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung cần bồi dưỡng, tự giác, chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn phương pháp bồi dưỡng thích hợp, hiệu quả.

- Nội dung bồi dưỡng phải tập trung vào nâng cao năng lực nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức của giáo viên, CBQL giáo dục để đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp và tiêu chuẩn chức danh nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ theo hạng chức danh nghề nghiệp, làm căn cứ để cá nhân đề xuất các nội dung bồi dưỡng phù hợp. Việc triển khai công tác BDTX phải gắn kết chặt chẽ với việc đánh giá giáo viên, CBQL theo chuẩn và theo chỉ đạo đổi mới giáo dục của ngành để từng bước nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo, CBQL giáo dục qua từng năm.

- Việc lựa chọn chuyên đề bồi dưỡng cần chú ý đến các nội dung gắn với định hướng đổi mới chương trình, sách giáo khoa và phù hợp với đặc thù môn học cấp tiểu học.

  - Trong quá trình BDTX, giáo viên và CBQL mở rộng những vấn đề liên quan đến đổi mới trong giáo dục, nắm bắt tinh thần, nội dung định hướng đổi mới chương trình, sách giáo khoa; khắc sâu một số kĩ năng chuyên môn và phương pháp giảng dạy, chú trọng đến việc giáo dục kĩ năng sống trong nhà trường, thực hiện đúng tinh thần của việc tổ chức lớp học theo mô hình trường học mới; hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường tiểu học, đổi mới sinh hoạt chuyên môn một cách thực chất, tránh hình thức nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục của nhà trường.

- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên và CBQL; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên, CBQL trong nhà trường và các cấp quản lý giáo dục.

- Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra công tác tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên và CBQL. Thực hiện nghiêm túc, kịp thời công tác báo cáo theo quy định.

II. Nội dung và kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên

          1. Nội dung bồi dưỡng 1

a. Nội dung BDTX  đối với cán bộ quản lý và giáo viên, bao gồm:

- Chuyên đề 1: Xây dựng văn hóa đọc và công tác phối hợp giữa thư viện với hoạt động giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện trong nhà trường.

-Chuyên đề 2: Giáo dục kĩ năng sống qua tiết sinh hoạt chủ nhiệm.

b. Thời gian:  tháng 8/2017    

2. Nội dung bồi dưỡng 2

a. Nội dung BDTX  đối với cán bộ quản lí và giáo viên:

-  Các chuyên đề bồi dưỡng Chính trị hè 2017 tại huyện

-  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

b. Thời gian:  tháng 8/2017.   

3. Nội dung bồi dưỡng 3

3.1. Về nội dung BDTX

a. Đối với CBQL:

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình BDTX cán bộ quản lý trường Tiểu học. Từ tình hình thực tế của đơn vị, chọn 4 mô đun sau:

Mô đun QLTH 8:  Năng lực tổ chức lớp học theo yêu cầu đổi mới giáo dục đối với cấp tiểu học.

Mô đun QLTH 13:  Năng lực quản lý hoạt động đánh giá quá trình học tập, rèn luyện của học sinh theo yêu cầu đổi mới giáo dục đối với cấp tiểu học.

Mô đun QLTH 18: Năng lực quản lý thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn ở trường tiểu học.

Mô đun QLTH 20: Năng lực quản lý hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo yêu cầu đổi mới giáo dục đối với cấp tiểu học.

b. Đối với giáo viên: Nội dung BDTX dành cho giáo viên tiểu học ( Ban hành kèm theo thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.).Từ tình hình thực tế của đơn vị, chọn4 mô đun sau:

TH26: Hình thức tự luận và trắc nghiệm trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học.

TH34: Công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học.

TH38: Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học.

TH42: Thực hành giáo dục kỹ năng sống trong một số hoạt động ngoại khoá ở tiểu học.

- Thời gian từ tháng 8/2017 đến tháng 4/2018.

3.2. Cách thức thực hiện

a. Đối với giáo viên

 - Giáo viên đăng kí mô đun BDTX, xây dựng kế hoạch, nghiên cứu tài liệu, ghi chép những nội dung, vấn đề còn vướng mắc đề xuất được giải đáp.

- Nhà trường xây dựng kế hoạch hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc... cho giáo viên.

- Tổ báo cáo viên cốt cán BDTX của trường tổng hợp các ý kiến, phân công các thành viên trong Tổ nghiên cứu, trả lời ý kiến thắc mắc của giáo viên. Nhà trường tổ chức họp, giáo viên đưa ra vấn đề chưa rõ để Tổ báo cáo viên cốt cán trả lời, trao đổi, thảo luận để thống nhất chung. Nếu trong quá trình thảo luận, có những nội dung chưa được giải quyết, thống nhất, trường ghi lại gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo để được giải đáp.

          b. Đối với CBQL

          - CBQL xây dựng kế hoạch BDTX, nghiên cứu tài liệu, ghi chép những câu hỏi, nội dung, vấn đề còn vướng mắc đề xuất được giải đáp. Trường tổng hợp ý kiến gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo.

III. Hồ sơ về công tác BDTX trong nhà trường

          1. Các văn bản lưu trữ

          - Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác BDTX của các cấp.

- Kế hoạch triển khai BDTX hàng năm của nhà trường, kế hoạch BDTX của giáo viên, CBQL.

- Danh sách tổng hợp đăng ký mô đun BDTX của giáo viên.

- Quyết định của Hiệu trưởng phê duyệt danh sách Tổ báo cáo viên cốt cán BDTX cấp trường.

- Đề kiểm tra, bài kiểm tra/bài thu hoạch các nội dung 1 và nội dung 3.

- Các bảng tổng hợp điểm kiểm tra nội dung 1, 2 và 3 của giáo viên, CBQL.

- Bảng tổng hợp kết quả BDTX của từng giáo viên và CBQL

- Danh sách đề nghị cấp Giấy chứng nhận kết quả BDTX

- Quyết định cấp Giấy chứng nhận kết quả BDTX của Phòng Giáo dục và Đào tạo

2. Hồ sơ minh chứng

- Biên bản các buổi triển khai, trao đổi chuyên đề BDTX qua Sổ ghi nội dung các cuộc họp chuyên môn của tổ, của trường.

- Hồ sơ học tập của giáo viên, CBQL: sử dụng các hồ sơ hiện có, cụ thể:

+ Đối với việc học nội dung 1, 2 và thảo luận các nội dung 1, 2, 3: sử dụng Sổ ghi chép, Sổ sinh hoạt chuyên môn.

+ Đối với nội dung 3: các giáo viên, CBQL có thể ghi chép trên các nguồn tài liệu được nghiên cứu.

IV. Đánh giá và công nhận kết quả BDTX

1. Đánh giá kết quả BDTX đối với giáo viên

a.Hình thức, đơn vị đánh giá kết quả BDTX

- Nội dung 1 và nội dung 3: Hiệu trưởng nhà trường phối hợp với Tổ báo cáo viên cấp trường đánh giá kết quả BDTX nội dung 1 và nội dung 3 của giáo viên thông qua bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, viết thu hoạch... (sau đây gọi chung là bài kiểm tra).

Bên cạnh các hình thức đánh giá kết quả BDTX bằng bài viết nêu trên, việc đánh giá kết quả BDTX nội dung 1 và nội dung 3 có thể trình bày dưới dạng báo cáo chuyên đề, giáo viên cần kết hợp giữa nhận thức và việc vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh. Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ thông qua các báo cáo chuyên đề. Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức đánh giá này như sau:

+ Tiếp thu kiến thức và kỹ năng quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX (5 điểm);

+ Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và nghề nghiệp (5 điểm).

- Đối với nội dung 1: Căn cứ vào các chuyên đề và yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, Hiệu trưởng quy định nội dung cụ thể để giáo viên thực hiện bài kiểm tra BDTX nội dung 1.

- Đối với nội dung 3: Căn cứ vào kế hoạch BDTX của giáo viên và tình hình thực hiện nhiệm vụ tại nhà trường, Hiệu trưởng cùng với Tổ báo cáo viên cấp trường tiến hành kiểm tra BDTX nội dung 3. Việc kiểm tra có thể thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, học xong mô đun nào tiến hành kiểm tra mô đun đó hoặc có thể bố trí kiểm tra tất cả các mô đun vào thời điểm thích hợp.

- Thời gian hoàn thành nội dụng 1 và 3: tháng 4/2018

- Đối với nội dung 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo cùng cấp đánh giá kết quả, chấm điểm bài kiểm tra nội dung 2 cho giáo viên tiểu học toàn ngành.

- Thời gian đánh giá kết quả nội dung 2: tháng 8/2017

c. Thang điểm đánh giá kết quả BDTX

Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).

d. Điểm trung bình kết quả BDTX

Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:

ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX): 3

ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.

đ) Xếp loại kết quả BDTX

Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX của giáo viên như sau:

- Loại Trung bình (TB) nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;

- Loại Khá (K) nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;

- Loại Giỏi (G) nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.

Các trường hợp khác được đánh giá là Không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.

2. Đánh giá kết quả BDTX đối với CBQL

Căn cứ thực hiện đánh giá kết quả BDTX đối với cán bộ quản lý theo Thông tư số 26/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình BDTX cán bộ quản lý trường Tiểu học.

- Nội dung 1 và nội dung 3: CBQL nộp bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu hoặc viết thu hoạch, báo cáo chuyên đề về Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm.

- Thời gian hoàn thành nội dung 1 và 3: tháng 4/2018.

- Đối với nội dung 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo cùng cấp đánh giá kết quả, chấm điểm bài kiểm tra nội dung 2 cho cán bộ quản lý.

- Thời gian đánh giá kết quả nội dung 2: tháng 8/2017

3. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX

- Nhà trường tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên tại trường dựa trên kết quả đánh giá các nội dung 1, nội dung 2, điểm thành phần của nội dung 3 và gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo, trước ngày 15/5/2018. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo căn cứ trên kết quả BDTX của giáo viên và CBQL để ra Quyết định, cấp giấy Chứng nhận kết quả BDTX đối với giáo viên và CBQL trường tiểu học.

- Không cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX cho giáo viên Không hoàn thành và CBQL Không đạt yêu cầu.

-Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên và CBQL hàng năm, là căn cứ để đánh giá, xếp loại, xét các danh hiệu thi đua, thực hiện chế độ, chính sách khác đối với giáo viên và CBQL.

         Trên đây là Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2017-2018 của trường Tiểu học Suối Cát. Cá nhân cán bộ quản lý, giáo viên và các tổ chuyên môn căn cứ nội dung kế hoạch triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD-ĐT;

- Tổ CM ( triển khai thực hiện);

- Lưu: VT, CM.

                                                                                                                                                                         (đã ký)

                                                                                                                                                       Nguyễn Thị Liên Minh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan